Definitioner AMO

||Definitioner AMO
Definitioner AMO 2018-04-06T10:20:39+00:00

Definitioner AMO

Video: årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynet har lavet en startpakke, hvor der bl.a. er en video om den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års arbejde i AMO tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.
Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Arbejdsgiveren skal samarbejde med AMO’s medlemmer om at gennemføre drøftelsen.
Det betyder i praksis, at det er arbejdsmiljøudvalget, der skal gennemføre drøftelsen. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne, skal deltage sammen med medlemmerne af udvalget. På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal AMO gennemgå en række punkter, bl.a. skal AMO:
beslutte hvad man skal fokusere på i det kommende år beslutte hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller
vurdere om det foregående års mål er nået sætte mål for det kommende års samarbejde. Det er arbejdsgiverens ansvar, at samarbejdet for det kommende år bliver tilrettelagt. Hvis deltagerne er uenige, er det arbejdsgiveren, der har det sidste ord.

Arbejdsgiverens pligter i følge arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven fastslår, at arLovmateriale medfølger i APV Plusbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt. Arbejdslederne skal herunder påse, dvs. holde øje med og sørge for, at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter deres hensigt. Bestemmelsen fastslår således, at arbejdslederen skal varetage arbejdsmiljøspørgsmålene som en del af de almindelige ledelsesopgaver. Dette gælder også de arbejdsmiljøspørgsmål, arbejdslederen ikke selv har kompetence til at løse. Sådanne spørgsmål skal arbejdslederen videreføre i ledelsen og selv følge op på.
Arbejdsmiljøloven forpligter desuden arbejdslederen til at afværge risici, som skyldes fejl eller mangler, som arbejdslederen er eller burde være bekendt med. Det betyder faktisk, at arbejdslederen også har ret til at gribe ind i sådanne situationer, uanset hvilken formel kompetence arbejdslederen har. En arbejdsleder er en ansat, der bruger mindst halvdelen af sin arbejdstid på at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller dele heraf på arbejdsgiverens vegne.
Arbejdslederen kan således godt deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, når den væsentlige del af tiden går med at lede eller føre tilsyn. Derudover har arbejdslederen samme pligter som øvrige ansatte i forhold til at bruge personligt sikkerhedsudstyr og har som medlem af en sikkerhedsgruppe pligt til at samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten.
Endelig har arbejdslederen en særlig forpligtelse til at samarbejde om arbejdsmiljøet med andre virksomheder, der har medarbejdere på samme sted. Det kan være aktuelt ved fremmede håndværkere i afdelingen, hvis der udføres service i andre virksomheder, hvis der er ansatte fra et vikarbureau etc.

 

Definitioner på en arbejdsgiver

Arbejdsgiveren er ejer af virksomheden og vil være den, som står opført hos Told og Skat som ejer af virksomhedens CVR/ SE nr., f.eks. administrerende direktør eller kommunaldirektør. Disse er ikke forpligtet til at deltage i sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse. På den anden side kan de have nytte af uddannelsen, især hvis de varetager arbejdslederens funktion i arbejdsmiljøgruppen eller formandens opgaver i arbejdsmiljøudvalget / hovedarbejdsmiljøudvalget.

En arbejdsgiver kan ikke i forhold til arbejdsmiljøloven fraskrive sig sit ansvar ved at “overdrage” eller delegere det til arbejdsledere eller medarbejdere. Heller ikke ved skriftligt at pålægge dem ansvaret.

Definitioner på en arbejdsleder

Arbejdslederbegrebet svarer til Funktionærlovens § 1, stk. 1c og Hovedaftalens § 5 og omfatter ledere, der udelukkende eller i det væsentlige leder eller fører tilsyn med arbejdet på arbejdsgiverens vegne.

Arbejdslederbegrebet dækker over en stor og forskelligartet gruppe ledere, fra tekniske direktører over værkførere og forvaltere til formænd. Det skal bemærkes, at sjakbajser, mestersvende og lignende ikke er ledere i hverken Hovedaftalens eller Arbejdsmiljølovens forstand.

Definitionen på en virksomhedsleder

Hvis lederen har til opgave at varetage eller deltage i den almindelige, overordnede ledelse af en virksomhed, er vedkommende i arbejdsmiljølovens forstand virksomhedsleder. Typisk vil en direktør, en økonomichef eller lignende være virksomhedsleder, mens f.eks. en produktionschef eller fabrikschef normalt vil være arbejdsleder i arbejdsmiljølovens forstand, fordi de kun har til opgave at lede eller føre tilsyn med arbejdet i produktionen. Desuden vil bestyrelsesmedlemmer ofte kunne være omfattet af virksomhedslederbegrebet, idet de træffer beslutninger, der kan have en overordnet betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden. Virksomhedslederbegrebet er forholdsvis nyt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er derfor endnu ingen retspraksis, som nærmere kan angive begrebets afgrænsning.

Andre lederes ansvar

En bestemmelse i Arbejdsmiljøloven gør det muligt også at straffe andre personer, der medvirker til, at loven bliver overtrådt. Bestemmelsen skal især anvendes over for personer uden for virksomheden, der har en særlig – f.eks. økonomisk – interesse. Det kan være aktionærer, kunder, leverandører osv.
Imidlertid er bestemmelsen ikke afgrænset præcist, og netop ledere, der hverken er arbejdsledere eller virksomhedsledere, skal derfor være opmærksomme på ikke at medvirke til overtrædelse af loven ved f.eks at tilskynde medarbejdere eller andre ledere til at se stort på arbejdsmiljøhensyn.

Virksomhedslederens ansvar i følge arbejdsmiljøloven

Virksomhedsledere har de samme pligter som arbejdsgiveren. De har således bl.a. ansvar for:
at der foretages en vurdering af arbejdsforholdene (en arbejdspladsvurdering). Virksomhedslederen er dog ikke pålagt et objektivt ansvar, sådan som arbejdsgiveren er. Virksomhedsledere kan derfor kun straffes for overtrædelse af lovgivningen, når man konkret kan bebrejde dem bestemte handlinger eller undladelser, som de i uagtsomhed eller med forsæt har bidraget til overtrædelsen med. Arbejdsmiljølovens tekst om virksomhedslederens ansvar.

Ansattes ansvar

De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Bemærk at

det er nemt at få hjælp i APV Plus, da der er lavet video vejledninger til samtlige menuer.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk